Käyttöehdot


1 artikla - Määritelmät

Näissä ehdoissa seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset:

'peruuttamisajalla' tarkoitetaan aikaa, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

Kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja joka tekee etäsopimuksen elinkeinonharjoittajan kanssa;

Päivä: kalenteripäivä;

Sopimus, jonka suoritus jatkuu: etäsopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja ja jossa toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajallisesti;

'Pysyvällä välineellä' tarkoitetaan mitä tahansa välinettä, jonka avulla kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitetut tiedot siten, että ne ovat myöhemmin saatavilla ja että ne voidaan jäljentää muuttumattomina.

Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus peruuttaa etäsopimus peruuttamisajan kuluessa;

'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluja kuluttajille etämyynnissä;

'etäsopimuksella' sopimusta, jossa käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintävälinettä elinkeinonharjoittajan tavaroiden ja/tai palvelujen etämyyntiä varten järjestämässä järjestelmässä sopimuksen tekohetkeen saakka;

'etäviestintävälineellä' tarkoitetaan välinettä, jolla sopimus voidaan tehdä ilman, että kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja ovat samanaikaisesti samassa huoneessa.

Yleiset ehdot: urakoitsijan voimassa olevat yleiset ehdot.

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

www.ruvello.fi, osa Zerka Online B.V.;

Sijaitsee osoitteessa: Rabroekenweg 9B, 7942 JE, Meppel.

Sähköpostiosoite: info@ruvello.fi

Kauppakamarin numero: 85827576

Btw-identificatienummer: NL863757194B01

3 artikla - Sovellettavuus

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin elinkeinonharjoittajan tekemiin tarjouksiin sekä kaikkiin elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin ja tilauksiin.

Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset sopimusehdot on asetettava kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä on ilmoitettava, että yleiset sopimusehdot ovat saatavilla elinkeinonharjoittajan tiloissa ja että ne lähetetään kuluttajalle maksutta mahdollisimman pian kuluttajan pyynnöstä.

Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan edellisestä kohdasta poiketen ja ennen etäsopimuksen tekemistä asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa ne pysyvälle välineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä on ilmoitettava, missä yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajalle tämän pyynnöstä maksutta joko sähköisesti tai muulla tavoin.

Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja, sovelletaan toista ja kolmatta alakohtaa vastaavasti, ja jos yleiset ehdot ovat ristiriidassa keskenään, kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle edullisin.

Jos milloin tahansa yksi tai useampi näiden yleisten sopimusehtojen määräys on tai on mitätön tai kumotaan kokonaan tai osittain, sopimus ja nämä ehdot pysyvät kokonaisuudessaan voimassa ja kyseinen määräys korvataan viipymättä keskinäisellä sopimuksella määräyksellä, joka vastaa mahdollisimman hyvin alkuperäisen määräyksen merkitystä.

Tilanteet, joita nämä yleiset ehdot eivät koske, arvioidaan näiden yleisten ehtojen hengen mukaisesti.

Ehtojemme yhden tai useamman määräyksen tulkintaa tai sisältöä koskevat epäselvyydet tulkitaan näiden ehtojen "hengessä".

4 artikla - Tarjous

Jos tarjous on määräaikainen tai siihen liittyy ehtoja, tämä on mainittava tarjouksessa nimenomaisesti.

Tarjous on sitoumukseton. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.

Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen. Jos elinkeinonharjoittaja käyttää kuvia, niiden on vastattava tarjottuja tuotteita ja/tai palveluja. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai ilmeiset virheet eivät sido elinkeinonharjoittajaa.

Kaikki tarjouksessa olevat kuvat, tekniset tiedot ja tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi olla perusteena vahingonkorvaukselle tai sopimuksen purkamiselle.

Tuotteiden kuvat ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista. Yrittäjä ei voi taata, että esitetyt värit vastaavat täsmälleen tuotteiden todellisia värejä.

Jokaisessa tarjouksessa on riittävästi tietoa, jotta kuluttaja saa selville tarjouksen hyväksymiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Tämä koskee erityisesti seuraavia:

hinta ilman tulliselvityskuluja ja maahantuonnin arvonlisäveroa. Asiakas vastaa näistä lisäkustannuksista omalla kustannuksellaan ja riskillään. Posti- ja/tai kuriiripalvelun on käytettävä tuontia koskevia erityisiä posti- ja kuriirijärjestelyjä. Tätä asetusta sovelletaan, jos tavarat tuodaan EU:n määrämaahan, kuten tässä tapauksessa. Posti- ja/tai kuriiripalveluyritys veloittaa arvonlisäveron (tulliselvitysmaksun kanssa tai ilman) tavaroiden vastaanottajalta;

kaikki toimituskulut;

miten sopimus on pantava täytäntöön ja mitä toimenpiteitä se edellyttää;

Peruuttamisoikeuden soveltuvuus tai soveltumattomuus;

Maksutapa, toimitus ja sopimuksen täytäntöönpano;

Määräaika tarjouksen hyväksymiselle tai aika, jonka kuluessa elinkeinonharjoittaja takaa hinnan;

Etäviestintämaksun taso, jos etäviestintävälineen käytöstä aiheutuvat kustannukset lasketaan eri perusteella kuin käytetyn viestintävälineen tavanomainen perusmaksu;

arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen ja jos arkistoidaan, miten kuluttaja voi tutustua siihen;

keinot, joiden avulla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa sopimuksen yhteydessä antamansa tiedot ja halutessaan korjata niitä.

Kaikki muut kielet kuin hollannin kieli, joilla sopimus voidaan tehdä;

käytännesäännöt, joita elinkeinonharjoittaja noudattaa, ja miten kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja

etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on pidennetty liiketoimi.

Valinnainen: saatavilla olevat koot, värit ja materiaalit.

5 artikla - Sopimus

Jollei 4 kohdasta muuta johdu, sopimus tulee voimaan, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää asetetut ehdot.

Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittajan on välittömästi vahvistettava tarjouksen sähköinen hyväksyminen. Niin kauan kuin elinkeinonharjoittaja ei ole vahvistanut vastaanottaneensa tätä hyväksyntää, kuluttaja voi peruuttaa sopimuksen.

Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin tietojen sähköisen siirron turvaamiseksi ja turvallisen verkkoympäristön varmistamiseksi. Jos kuluttajalla on mahdollisuus maksaa sähköisesti, elinkeinonharjoittaja toteuttaa asianmukaiset turvatoimet.

Toimeksisaaja voi - oikeudellisten puitteiden puitteissa - ottaa huomioon kuluttajan kyvyn täyttää maksuvelvoitteensa sekä kaikki tosiseikat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä terveen etäsopimuksen tekemisen kannalta. Jos elinkeinonharjoittajalla on näiden tietojen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai hakemuksesta tai asettaa sen toteuttamiselle erityisehtoja.

Elinkeinonharjoittajan on annettava seuraavat tiedot tuotteen tai palvelun mukana kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla pysyvällä välineellä:

 1. Elinkeinonharjoittajan toimipaikan käyntiosoite, jossa kuluttaja voi tehdä valituksen;
 2. ehdot ja keinot, joilla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus siitä, että peruuttamisoikeutta ei sovelleta;
 3. tiedot takuista ja nykyisistä myynnin jälkeisistä palveluista;
 4. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, ellei elinkeinonharjoittaja ole jo antanut näitä tietoja kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä;
 5. Sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen kesto on yli vuosi tai se on toistaiseksi voimassa oleva.

Kun kyseessä on laajennettu kauppa, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

Kukin sopimus tehdään sillä edellytyksellä, että kyseisiä tuotteita on saatavilla riittävästi.

6 artikla - Peruuttamisoikeus

Kun kyseessä on tuotteiden ostaminen, kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilman perusteluja 14 päivän ajan. Peruuttamisaika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan nimeämä, kuluttajaa edustava henkilö on vastaanottanut tuotteen.

Jäähdytysaikana kuluttajan on kohdeltava tuotetta ja sen pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää tuotteen. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote kaikkine lisävarusteineen ja - jos se on kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa elinkeinonharjoittajalle elinkeinonharjoittajan antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

Kun kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä kirjallisesti/sähköpostitse. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitetut tavarat on palautettu ajoissa, esimerkiksi postikuitilla.

Huomautus: alusvaatteita, naamareita, hygienia- ja kauneustuotteita ei voi palauttaa hygieniasyistä. 

Jos asiakas ei ole 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen päättymisen jälkeen ilmoittanut aikomuksestaan käyttää peruuttamisoikeuttaan tai palauttanut tuotetta elinkeinonharjoittajalle, osto katsotaan tehdyksi.

7 artikla - Kustannukset peruuttamistapauksessa

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kuluttaja vastaa tuotteiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Jos kuluttaja on maksanut tietyn summan, elinkeinonharjoittajan on palautettava tämä summa mahdollisimman pian ja viimeistään 14 päivän kuluttua sopimuksen peruuttamisesta. Edellytyksenä on, että myyjä on jo vastaanottanut tuotteen tai että sen palauttamisesta voidaan esittää vakuuttavat todisteet.

8 artikla - Peruuttamisoikeutta koskevat poikkeukset

Elinkeinonharjoittaja voi sulkea kuluttajan peruuttamisoikeuden ulkopuolelle 2 ja 3 kohdassa kuvattujen tuotteiden osalta. Peruuttamisoikeuden ulkopuolelle jättämistä sovelletaan vain, jos elinkeinonharjoittaja on selvästi ilmoittanut tästä tarjouksessa vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.

Peruuttamisoikeus voidaan sulkea pois vain tuotteiden osalta:

 1. elinkeinonharjoittaja suorittaa kuluttajan ohjeiden mukaisesti;
 2. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;
 3. joita ei voida palauttaa niiden luonteen vuoksi;
 4. jotka voivat huonontua tai vanheta nopeasti;
 5. joiden hinta vaihtelee rahoitusmarkkinoilla, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
 6. yksittäisten sanoma- ja aikakauslehtien osalta;
 7. ääni- ja kuvatallenteiden sekä tietokoneohjelmien osalta, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.
 8. hygieniatuotteet, kuten alusvaatteet, naamarit ja kauneustuotteet. 

Peruuttamisoikeus voidaan sulkea pois vain palvelujen osalta:

 1. majoitusta, kuljetusta, ateriapalveluja tai vapaa-ajan toimintaa tiettynä päivänä tai tiettynä ajanjaksona;
 2. joiden toimitus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan päättymistä;
 3. vedonlyönti ja arpajaiset.

9 artikla - Hinta

Tarjouksen voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.

Edellisestä kohdasta poiketen toimeksisaaja voi tarjota vaihtuvin hinnoin tuotteita tai palveluja, joiden hinnat vaihtelevat rahoitusmarkkinoilla, joihin toimeksisaaja ei voi vaikuttaa. Tämä yhteys vaihteluihin ja siihen, että kaikki mainitut hinnat ovat suositushintoja, mainitaan tarjouksen yhteydessä.

Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai asetuksista.

Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on sopinut siitä ja:

 1. ne johtuvat säädöksistä tai määräyksistä; tai
 2. kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus sinä päivänä, jona hinnankorotus tulee voimaan.

Vuoden 1968 liikevaihtoverolain 5 §:n 1 momentin mukaan luovutuspaikka on maa, josta kuljetus alkaa. Tässä tapauksessa toimitus tapahtuu EU:n ulkopuolelle, ja posti- tai kuriiripalveluyritys veloittaa asiakkaalta maahantuonnin arvonlisäveron ja/tai tullimaksut. Näin ollen elinkeinonharjoittaja ei peri arvonlisäveroa.

Kaikkiin hintoihin voi sisältyä paino- ja painovirheitä. Emme ota vastuuta paino- ja kirjoitusvirheiden seurauksista. Jos kyseessä on painovirhe, toimeksisaaja ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta virheelliseen hintaan.

10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

Elinkeinonharjoittaja takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa esitettyjen eritelmien, kohtuullisten luotettavuus- ja/tai käytettävyysvaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien lakien ja/tai asetusten mukaisia. Jos näin on sovittu, elinkeinonharjoittaja takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.

Elinkeinonharjoittajan, tuottajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta niihin laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttajalla voi olla elinkeinonharjoittajaa kohtaan sopimuksen perusteella.

Mahdollisista vioista tai virheellisesti toimitetuista tuotteista on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tuotteet on palautettava alkuperäispakkauksessa ja uudessa kunnossa.

Yrittäjän takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. Elinkeinonharjoittaja ei kuitenkaan koskaan ole vastuussa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta kuluttajan kuhunkin yksittäiseen käyttötarkoitukseen eikä myöskään tuotteiden käyttöä tai soveltamista koskevista neuvoista.

Takuu ei ole voimassa, jos:

Kuluttaja on itse korjannut ja/tai muuttanut toimitettuja tuotteita tai antanut kolmannen osapuolen korjata ja/tai muuttaa niitä;

Toimitetut tuotteet ovat altistuneet epänormaaleille olosuhteille tai niitä on muutoin käsitelty huolimattomasti tai urakoitsijan ja/tai pakkausohjeiden vastaisesti;

Puute johtuu kokonaan tai osittain hallituksen antamista tai tulevista määräyksistä, jotka koskevat käytettyjen materiaalien luonnetta tai laatua.

11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

Yrittäjän on noudatettava äärimmäistä huolellisuutta tuotetilauksia vastaanottaessaan ja toteuttaessaan.

Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.

Jollei näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklan määräyksistä muuta johdu, yritys toteuttaa hyväksytyt tilaukset viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai sitä voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttajalle on ilmoitettava tästä 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä, jolloin kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus maksutta ja vaatia korvausta.

Jos sopimus irtisanotaan edellisen kohdan mukaisesti, elinkeinonharjoittajan on palautettava kuluttajan maksama määrä mahdollisimman pian ja viimeistään 14 päivän kuluttua irtisanomisesta.

Jos tilatun tuotteen toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjän on pyrittävä toimittamaan korvaava tuote. Korvaavan tuotteen toimittamisesta on ilmoitettava selkeästi ja ymmärrettävästi viimeistään toimitushetkellä. Peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois korvaavien artikkelien osalta. Toimeksisaaja vastaa mahdollisesta palautusrahdista.

Jos olet tehnyt tilauksen, etkä ole noutanut sitä ennen kuin se palautuu meille (n. 14 päivää), veloitamme sinulta 50% tuotteen hinnasta käsittelykulujen vuoksi.

Jos seuranta sanoo "toimitettu", mutta et ole vastaanottanut tilaustasi, sinun tulee ottaa suoraan yhteyttä Postiin tai toiseen kuljetusliikkeeseen ja kysyä lisätietoja toimituksen tilasta. Jos Posti tai toinen kuljetusliike sanoo, että tilaus on kadonnut toimituksessa, sinun tulee pyytää Postilta virallinen todiste kadonneesta toimituksesta ja lähettää se meille. 

12 artikla - Jatkuva toiminta: kesto, päättyminen ja uusiminen

Lopetus

Kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, sovittuja irtisanomissääntöjä ja enintään kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Kuluttaja voi irtisanoa tavaroiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista koskevan määräaikaisen sopimuksen milloin tahansa määräaikaisuuden päättyessä sovellettavien irtisanomissääntöjen mukaisesti ja enintään kuukauden irtisanomisajalla.

Kuluttaja voi peruuttaa edellisissä kohdissa tarkoitetut sopimukset:

milloin tahansa, eikä sitä saa rajoittaa lopettamaan tiettynä ajankohtana tai tiettynä ajanjaksona;

ainakin samalla tavalla kuin hän itse tuli niihin;

Irtisano sopimus aina samalla irtisanomisajalla kuin yrittäjä on päättänyt.

Laajennus

Määräaikaista sopimusta, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uusia määräajaksi.

Poiketen siitä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, sanoma- tai aikakauslehtien säännöllistä toimittamista koskevaa määräaikaista sopimusta voidaan hiljaisesti jatkaa enintään kolmella kuukaudella edellyttäen, että kuluttajalla on oikeus irtisanoa jatkettu sopimus päättymään jatkoajan päättyessä enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Määräaikainen sopimus, joka on tehty tavaroiden säännöllistä toimittamista tai palvelujen suorittamista varten, voidaan uusia ilman eri toimenpiteitä toistaiseksi vain, jos kuluttajalla on aina oikeus irtisanoa sopimus enintään kuukauden irtisanomisajalla ja enintään kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos sopimus koskee päivä- tai viikkosanomalehtien tai -aikakauslehtien säännöllistä toimittamista, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa.

Määräaikainen sopimus päivä- tai viikkosanomalehtien ja aikakauslehtien säännöllisestä toimittamisesta esittelytilauksena (koe- tai esittelytilaus) ei ole voimassa hiljaisuuden aikana, ja se päättyy automaattisesti koe- tai esittelyjakson päättyessä.

Kesto

Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa vuoden jälkeen enintään kuukauden irtisanomisajalla, ellei kohtuus ja kohtuullisuus edellytä muuta.

13 artikla - Maksaminen

Ellei muusta ajankohdasta ole sovittu, kuluttajan maksettavaksi erääntyneet määrät olisi maksettava seitsemän työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Jos kyseessä on palvelusopimus, määräaika alkaa kulua sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.

Kuluttaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan elinkeinonharjoittajalle kaikista virheistä annetuissa tai mainituissa maksutiedoissa.

Jos kuluttaja ei maksa, elinkeinonharjoittajalla on oikeus, jollei lainsäädännöllisistä rajoituksista muuta johdu, veloittaa kuluttajalta kaikki kohtuulliset kustannukset, joista kuluttaja on saanut etukäteen tiedon.

14 artikla - Valitusmenettely

Sopimuksen täyttämistä koskevat valitukset on esitettävä elinkeinonharjoittajalle 7 päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet, täydellisen ja selkeän kuvauksen kera.

Yrittäjälle tehtyihin valituksiin on vastattava 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valituksen käsittely kestää ennakoitavasti pidempään, elinkeinonharjoittajan on vastattava 14 päivän kuluessa ja ilmoitettava, että hän on vastaanottanut valituksen, ja ilmoitettava, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.

Jos valitusta ei voida ratkaista keskinäisen kuulemisen avulla, syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.

Reklamaatio ei keskeytä toimeksisaajan velvoitteita, ellei toimeksisaaja kirjallisesti toisin ilmoita.

Jos elinkeinonharjoittaja katsoo, että valitus on perusteltu, elinkeinonharjoittajan on harkintansa mukaan joko vaihdettava tai korjattava toimitetut tuotteet maksutta.

15 artikla - Riidat

Näihin yleisiin sopimusehtoihin sisältyviin yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin sovelletaan ainoastaan Alankomaiden lainsäädäntöä. Vaikka kuluttaja asuisi ulkomailla.